Betingelser og vilkår

1. HOTEL & SERVERE

Opsigelse af aftale skal ske skriftligt fra såvel attityde.dk som kundens side, med et varsel på 3 måneder til udgangen af en abonnements periode på web/mailhoteller. Skriftlige opsigelser er KUN gyldige med kvittering fra attityde.dk om accept, det er kundens ansvar at opbevare sådan en kvittering ved evt. tvister. Udmeldelse/opsigelser kan kun accepteres, hvis kunden ikke har noget økonomisk mellemværende med attityde.dk. Manglende betaling er ikke gyldig som opsigelse. Abonnementer kan ikke opsiges i en indbetaling. Eventuelle adresseændringer kan heller ikke påføres i en indbetaling. Ønsker attityde.dk at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan attityde.dk uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra attityde.dk fremsendes og effektueres. Ønsker attityde.dk at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Attityde.dk er i ethvert henseende suveræn i definitionen af ordet misbrug. Abonnementer kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel, uden ekstra gebyr. Forudbetalt abonnement refunderes ikke. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Attityde.dk er ikke forpligtet til at gemme en kopi af kundens hjemmeside efter fjernelse af hjemmesiden fra serverne. Attityde.dk gemmer ikke kunders brugernavne og passwords. Nye kan genereres mod betaling.

2. BETALING

Abonnementer faktureres forud årligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en abonnements periode. Manglende betaling af abonnement vil føre til lukning af kundens web/mail-hotel. Kundens webside vil blive lukket med en besked: Kundens webhotel er lukket grundet manglende betaling. Genåbning kan kun finde sted ved betaling af udestående beløb samt et genåbningsgebyr. Der betales stadig abonnement i den periode, hvor abonnementer er lukket. Når regningen inkl. gebyr er betalt kan der gå et par dage inden du igen kan få glæde af dit web/mail-hotel. Rykkergebyrer faktureres efter renteloven og krediteres ikke. Attityde.dk er berettiget til at ophæve og fjerne/suspendere kundens hjemmeside fra attityde.dks servere, såfremt kunden ikke rettidigt har betalt sit abonnent hos attityde.dk, kunden ikke rettidigt har betalt det årlige registreringsgebyr for domænenavnet til DK-Hostmaster eller kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. Abonnementer kan ikke opsiges i en indbetaling. Eventuelle adresseændringer kan heller ikke påføres i en indbetaling.

3. BRUG & INDHOLD AF HOTEL

Hensigten med attityde.dks webhoteller, er ikke at fungere som en ekstern harddisk, for lagring af datafiler som zip, rar, mp3, jpg, video-sekvenser og lign., men som en fremvisnings / butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. Attityde.dk tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning (E-handelsret). Attityde.dk tillader ikke ekstrem pornografisk, racistisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på attityde.dks web-servere. Hos attityde.dk er der normalt fri trafik, dog kan misbrug af dette medføre eksklusion hos attityde.dk. Attityde.dk er i ethvert henseende suveræn i definitionen af ordet fri trafik og misbrug. Det forudsættes at regler om diskplads og trafik overholdes. Såfremt kundens forhold medfører forstyrrelse eller væsentlig nedsættelse af kapaciteten eller hastigheden på attityde.dks servere, er attityde.dk berettiget til uden varsel at fjerne eller suspendere kundens hjemmeside fra attityde.dks servere.

4. LOVGIVNING, BACKUP & SPAM

Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på attityde.dks servere lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Attityde.dk foretager en backup af de enkelte webhoteller som løber 5 dage hvorefter de fuldt overskrives. Hvis vi modtager en henvendelse indenfor 5 dage efter eventuelle data er slettet vil vi forsøge at reetablere dem. Det er kundens eget ansvar at have en kopi gemt at indholdet af sit webhotel i tilfælde af systemnedbrud hos attityde.dk. Attityde.dk fralægger sig et hvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, tekniske problemer hos attityde.dk, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos attityde.dk. Attityde.dk har ikke konkret kendskab til kunders informationer som er lagret på web-serverne. Kunden har det fulde ansvar i den forbindelse.

Hvad gør attityde.dk ved spam e-mails?
Attityde.dk filtrerer spam e-mails fra i det omfang det kan lade sig gøre, med en række af de mest opdaterede filtreringsmetoder. Ikke alle er enige om hvad der er spam e-mails, så derfor er vi nød til at lade e-mails slippe igennem, som af nogen bliver betragtet som spam, men ikke af andre. Du kan til enhver tid blive fjernet fra attityde.dks spamfiltrering, du skal blot kontakte os.

5. ÅRLIGT GEBYR

Til dækning af DK Hostmasters A/S omkostninger betaler kunden en årsafgift på DKK 36 ekskl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Kunden har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver kunden ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

6. FEJL OG MANGLER

Ved Kundens rapportering af fejl eller mangler, vil attityde.dk hurtigst muligt søge at afhjælpe disse inden for det normale standard servicetidsrum. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for attityde.dks kontrol og/eller ansvar. I så fald forbeholder attityde.dk sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

7. PRISER

Alle priser er, med mindre andet er angivet, i danske kroner eksklusiv moms. I priserne er inkluderet en eventuel skat og told samt øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. Ved en eventuel ændring af de indeholdte afgifter vil priserne blive reguleret med den økonomiske nettokonsekvens heraf, ligesom attityde.dk forbeholder sig ret til at regulere priserne i henhold til andre afgifter pålagt ved lovgivning.

8. ERSTATNINGSANSVAR

Attityde.dk er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af attityde.dk eller nogen, som attityde.dk har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: attityde.dk er uden ansvar for tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internet, tab af informationer m.v. eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af attityde.dk eller attityde.dks medarbejdere. I øvrigt er attityde.dk ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Brugerne har selv ansvaret for rigtigheden og egnetheden af den information, som overføres, og for de resultater som opnås i den forbindelse. Attityde.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af det offentlige Internet/telenet og Internet tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre attityde.dk har forsømt at begrænse ulemperne herved. Attityde.dk er endvidere uden ansvar for følgerne af en afbrydelse af adgangen til Internet på grund af manglende betaling.

9. FORCE MAJEURE

Attityde.dk er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, brand, røgskade, lynnedslag, eksplosion, vandskade, hærværk eller blokade. Dette gælder selv om attityde.dk er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af attityde.dks funktioner.

10. OPSIGELSE AF ABONNEMENTER HOTELLER

Domæner, Mailhotel, Webhotel, SQLhoteller.
Opsigelse af aftale skal ske skriftligt fra såvel attityde.dks som kundens side, med et varsel på 3 måneder til udgangen af en abonnements periode på web/sql. Skriftlige opsigelser er KUN gyldige med kvittering fra attityde.dk om accept, det er kundens ansvar at opbevare sådan en kvittering ved evt. tvister. Udmeldelse/opsigelser kan kun accepteres, hvis kunden ikke har noget økonomisk mellemværende med attityde.dk. Manglende betaling er ikke gyldig som opsigelse. Abonnementer kan ikke opsiges i en indbetaling. Eventuelle adresseændringer kan heller ikke påføres i en indbetaling.

11.TAVSHEDSPLIGT

Attityde.dks medarbejdere har tavshedspligt om Deres forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i attityde.dk har fået kendskab til.

BLIV RINGET OP